BIỆN PHÁP KIỂM TRA HỆ THỐNG CẦU TRỤC TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Không sử dụng palăng khi nó hoạt động không bình thường (rung, lắc, ồn) .

Trong trường hợp palăng có sự cố, nên dán nhãn “KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG” vào nơi dễ nhận thấy như dán ở nút bấm
Kiểm tra chiều dài dây cáp / chiều cao nâng đủ không.

Việc thiếu chiều cao nâng, có thể làm  rơi cáp, rất nguy hiểm.